oberega: (ruki)
[personal profile] oberega
Вислава Шимборска

НЕНАВИСТЬ

Взгляните, как энергична,
как здорово держится
ненависть в нашем столетьи.
Как ловко берет любые преграды.
Как просто ей - прыгнуть, настичь.

Непохожа на чувства иные.
Старше и младше их в то же время.
Сама порождает причины,
ее пробудившие к жизни.
А если заснет, то отнюдь не сном вечным.
Бессонница не берет ее сил, а прибавляет.

Религия не религия -
лишь преклонившись на старте.
Отчизна не отчизна -
только бы бЕгом сорваться.
Справедливость сойдет для начала.
Потом уж летит сама.
Ненависть. Ненависть.
Лицо исказилось гримасой
в экстазе любовном.

Ах, иные же чувства
хилы и вялотекущи.
Когда эта братия
влияла на толпы?
Сочувствие может когда-то
первым прибыло на финиш?
Сомнение много ль охочих ведет за собой?
Ведет лишь она, та что знает свое.

Способна, понятна, весьма работяща.
Сказать сколько песен сложила?
Сколько страниц истории нумеровала?
Сколько ковров из людей расстелила
на скольки площадях, стадионах?

Себя не обманешь:
может творить красоту.
Прекрасны ее зарницы темною ночью.
Чудесны клубы взрывов в розовом свете.
Трудно отказать в пафосе руинам
и в казарменном юморе
крепко стоящей над ними колонне.

Она мастер контрастов
между громом и тишью
меж красной кровью и белым снегом.
И вовсе ей не наскучит
мотив, где палач аккуратный
склонился над падшею жертвой.

К новым заданьям все время готова.
Нужно ждать - подождет
Говорят, что слепа. Слепа?
У нее есть глаз снайпера быстрый
и смело в грядущее смотрит
-- она одна.


___________________________________________

Wisława Szymborska

Nienawiść

Spójrzcie, jaka wciąż sprawna,
jak dobrze się trzyma
w naszym stuleciu nienawiść.
Jak lekko bierze wysokie przeszkody.
Jakie to łatwe dla niej – skoczyć, dopaść.

Nie jest jak inne uczucia.
Starsza i młodsza od nich równocześnie.
Sama rodzi przyczyny,
które ją budzą do życia.
Jeśli zasypia, to nigdy snem wiecznym.
Bezsenność nie odbiera jej sił, ale dodaje.

Religia nie religia –
byle przyklęknąć na starcie.
Ojczyzna nie ojczyzna –
byle się zerwać do biegu.
Niezła i sprawiedliwość na początek.
Potem już pędzi sama.
Nienawiść. Nienawiść.
Twarz jej wykrzywia grymas
ekstazy miłosnej.
Ach, te inne uczucia-
cherlawe i ślamazarne.
Od kiedy to braterstwo
może liczyć na tłumy ?
Współczucie czy kiedykolwiek
pierwsze dobiło do mety ?
Zwątpienie ilu chętnych porywa za sobą ?
Porywa tylko ona, która swoje wie.

Zdolna, pojętna , bardzo pracowita.
Czy trzeba mówić ile ułożyła pieśni.
Ile stronic historii ponumerowała.
Ile dywanów z ludzi porozpościerała
na ilu placach, stadionach.

Nie okłamujmy się:
potrafi tworzyć piękno.
Wspaniałe są jej łuny czarną nocą.
Świetne kłęby wybuchów o różanym świcie.
Trudno odmówić patosu ruinom
i rubasznego humoru
krzepko sterczącej nad nimi kolumnie.

Jest mistrzynią kontrastu
między łoskotem a ciszą,
między czerwoną krwią a białym śniegiem.
A nade wszystko nigdy jej nie nudzi
motyw schludnego oprawcy
nad splugawioną ofiarą.

Do nowych zadań w każdej chwili gotowa.
Jeśli musi poczekać, poczeka.
Mówią, że ślepa. Ślepa?
Ma bystre oczy snajpera
i śmiało patrzy w przyszłość
- ona jedna .


From:
Anonymous( )Anonymous This account has disabled anonymous posting.
OpenID( )OpenID You can comment on this post while signed in with an account from many other sites, once you have confirmed your email address. Sign in using OpenID.
User
Account name:
Password:
If you don't have an account you can create one now.
Subject:
HTML doesn't work in the subject.

Message:

 
Notice: This account is set to log the IP addresses of everyone who comments.
Links will be displayed as unclickable URLs to help prevent spam.

Profile

oberega: (Default)
oberega

June 2017

S M T W T F S
    123
456 78910
11121314151617
18192021222324
252627282930 

Most Popular Tags

Style Credit

Expand Cut Tags

No cut tags
Page generated Oct. 19th, 2017 09:48 pm
Powered by Dreamwidth Studios